Pražská 231/184,
500 04 Hradec Králové 4

+420 603 220 240
info@domacipecehk.cz

Ceník výše úhrad za poskytování pečovatelské služby

od 1. 5. 2022

Základní činnosti

Název úkonu

Cena

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

135,-Kč/hod.

Pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek

135,-Kč/hod.

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík       

135,-Kč/hod.

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

135,-Kč/hod.

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

Pomoc při úkonech osobní hygieny

135,-/hod.

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty       

135,-/hod.

Pomoc při použití WC

135,-/hod.

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

Pomoc při přípravě jídla a pití

135,- Kč/hod.

Příprava a podání jídla a pití

135,- Kč/hod.

Dovoz nebo donáška oběda

40,- Kč/úkon

                                                                                  

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

Běžný úklid a údržba domácnosti

135,- Kč/hod.

Údržba domácích spotřebičů

135,- Kč/ hod.

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti       

25,- Kč/ úkon

Donáška vody

135,- Kč/hod.

Topení v kamnech včetně donášky a příprava topiva a údržba

topných zařízení        

135,- Kč/hod.

Běžné nákupy - denní

135,- Kč/hod.

Pochůzky

135,- Kč/hod.

Velký nákup - týdenní

140,- Kč/hod.

Praní a žehlení prádla (ložní i osobní), popř. jeho drobné opravy

80,- Kč/kg

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovázení dospělých do zaměstnání, k lékaři, na úřady, instituce a zpět

135,- Kč/ hod.

Doprovázení dospělých za soukromými zájmy a zpět

135,- Kč/ hod.

 

Základní sociální poradenství

Poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace

bezplatné

Poskytnutí informace o možnostech a formách pomoci

bezplatné

Poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby v souvislosti s poskytováním sociální služby

bezplatné

Poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny, spolupodílející se na péči o osobu

bezplatně

 

Fakultativní činnosti

Dohled nad příjmem léků (ne příprava léků)

135,- Kč/ hod.

Dohled nad dospělou osobou v případě nepřítomnosti osoby blízké

135,- Kč/hod.

Doprava v rámci města a spádových obcí k zajištění zájmu uživatele

25,- Kč/km

Storno poplatek za včasné neodhlášení poskytované péče

60,- Kč/úkon

 

 

Poznámky k ceníku

 1. Stanovení úhrad za jednotlivé úkony pečovatelské služby jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb. (§ 6), kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit jednostranně úhrady za poskytování základních a fakultativních úkonů pečovatelské služby v souvislosti se změnou vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a se změnou skutečných nákladů na jednotlivé úkony. O změně úhrad bude poskytovatel uživatele informovat písemnou formou minimálně 14 kalendářních dnů před nabytím účinnosti nových úhrad.
 3. Hodinová částka je účtována za skutečný čas strávený poskytováním úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
 4. V době od 16:00 do 21:00 hodin, v sobotu, v neděli a ve svátek je pečovatelská služba poskytována v mimořádných případech těm uživatelům, kteří nemají možnost zajistit si vykonání některých nutných úkonů rodinnými příslušníky. V této době se poskytují pouze tyto úkony:
 • pomoc při zvládání péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • pomoc při zajištění stravy,
 • donáška vody, topení v kamnech,
 • dohled nad příjmem léků.
 1. V případě včasného neodhlášení služby ze strany uživatele (minimálně 1 den předem) bude naúčtován storno poplatek (pokud se nejedná o akutní situaci, kdy je uživatel převezen do nemocnice).
 2. Úkony pečovatelské služby nehradí (po předložení osvědčení, rozhodnutí):
 • účastníci odboje (zákon č. 255/ 1964 Sb.),
 • osoby, které jsou účastny rehabilitace (dle zákona č. 119/1990 Sb.),
 • osoby zařazené v táboře nucených prací a vojenských táborech nucených prací (dle zákona č. 87/1991 Sb.),
 • pozůstalí manželé nebo manželky po osobách výše uvedených, starší 70 let.
 1. Fakultativní úkony pečovatelské služby se poskytují pouze osobám, které mají uzavřenou smlouvu o pečovatelské službě a za předpokladu, že jsou doplňkem základních poskytovaných úkonů (nikoli jako jediný požadovaný úkon) a v případě provozních možností společnosti.
 2. Nezajišťujeme zdravotní péči. Nejsme oprávněni dávkovat a podávat léky, aplikovat inzulín apod. V těchto úkonech poskytujeme pouze dohled.